എംജി സര്‍വകലാശാല 20ന് നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റി

0

മഹാത്മാഗാന്ധി സര്‍വകലാശാല നവംബര്‍ 20ന് നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് സര്‍വകലാശാല അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!