വെങ്ങപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് ഉല്‍പ്പാദന, സേവന പശ്ചാത്തല, മേഖലകള്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം

0

2021-22 വര്‍ഷത്തേക്ക് 13,24,74150 രൂപ വരവും 13,18, 23150 ചിലവും വരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി.എം നാസര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. കാര്‍ഷിക, മല്‍സ്യ മേഖല, മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീര വികസനം, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനം തുടങ്ങിയ ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ബഡ്ജറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ.കെ രേണുക അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!