എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍,  മോഡല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍

0

എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 17 മുതല്‍,
മോഡല്‍ പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍

വാര്‍ഷിക പരീക്ഷാ ടൈം ടേബിള്‍

മാര്‍ച്ച് 17 : ഉച്ചയ്ക്ക് 1.40 മുതല്‍ 3.30 വരെ മലയാളം
മാര്‍ച്ച് 18 : 1.40 4.30 ഇംഗ്ലീഷ്.
മാര്‍ച്ച് 19 : 2.40  4.30 ഹിന്ദി, ജനറല്‍ നോളജ്.
മാര്‍ച്ച് 22 :1.40  4.30 സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ്.
മാര്‍ച്ച് 23 :1.40 3.30 ഒന്നാം ഭാഷ പാര്‍ട്ട് രണ്ട്.
മാര്‍ച്ച് 25 : 1.40  3.30 ഊര്‍ജതന്ത്രം.
മാര്‍ച്ച് 26 : 2.40 4.30 വരെ ജീവശാസ്ത്രം.
മാര്‍ച്ച് 29 : 1.40  4.30 വരെ ഗണിതശാസ്ത്രം.
മാര്‍ച്ച് 30 :1.40 മുതല്‍ 3.30 രസതന്ത്രം.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!