എസ്എസ്എല്‍സി – പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളില്‍  ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

0

എസ്എസ്എല്‍സി – പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളില്‍
ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും

എസ്എസ്എല്‍സി ,പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഊന്നല്‍ നല്‍കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പാഠഭാഗങ്ങള്‍ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള വിഷയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ശില്‍പ്പശാല എസ്.സി.ഇ. ആര്‍.ടിയില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. 40 ശതമാനം പാഠഭാഗങ്ങള്‍ ക്കാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുക.ഈ പാഠഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് തന്നെ പരമാവധി മാര്‍ക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. 

ഉത്തരമെഴുതേണ്ടതിന്റെ ഇരട്ടി ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദ്യപ്പേപ്പറിലുണ്ടാകും. ജനുവരി ആദ്യവാരത്തില്‍ തന്നെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷക്കുള്ള ചോദ്യപ്പേപ്പര്‍ തയാറാക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ശില്‍പ്പശാല പരീക്ഷ ഭവനില്‍ ആരംഭിക്കും. നാളെ മുതല്‍ സ്‌കൂളിലെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാതൃകാ ചോദ്യപ്പേപ്പറുകള്‍ ല്യമാകും. ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളെ അികരിച്ചായിരിക്കും സ്‌കൂളുകളില്‍ പ്രധാനമായും റിവിഷന്‍ നടത്തുക

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!