മൂല്യ വര്‍ധിത നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ നടപടി നാളെ മുതല്‍ പ്രബല്യത്തിലാകും

0

സൗദിയില്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ മൂല്യ വര്‍ധിത നികുതിയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ നടപടി നാളെ മുതല്‍ പ്രബല്യത്തിലാകും. പകരം ഈ മേഖലയിലെ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം വ്യവഹാരം നികുതി മാത്രമായിരിക്കും ഈടാക്കുക. സകാത്ത് നികുതി വകുപ്പാണ് പരിഷകരിച്ച നികുതി ഘടന പുറത്തിറിക്കിയത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!