നീല, വെള്ള കാർഡുകാർക്ക് സ്പെഷൽ അരി ഇല്ല

0

നീല, വെള്ള റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്പെഷൽ അരി ഈ മാസം ഇല്ല. മാർച്ച് മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭക്ഷ്യ– സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ അറിയിപ്പിൽ മുൻഗണനേതര വിഭാഗക്കാർക്ക് സ്പെഷൽ അരിയുടെ കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നില്ല.

നീല കാർഡിലെ (എൻപിഎസ്) ഓരോ അംഗത്തിനും രണ്ട് കിലോ അരി വീതം കിലോ 4 രൂപ നിരക്കിലും വെള്ള കാർഡിന് (എൻ‌പിഎൻഎസ് ) ആകെ നാല് കിലോ അരി കിലോ 10.90 രൂപ നിരക്കിലും ലഭിക്കും. അതേസമയം, ഈ മാസം എല്ലാ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും അര ലീറ്റർ മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!