ഒമാനിൽ പൊതുഗതാഗതം 27 മുതൽ

0

കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ നിർത്തി വച്ചിരുന്ന പൊതുഗതാഗത സർവീസുകൾ ഒമാൻ പുന രാരംഭിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ പൊതു ഗതാഗത സർവീസുകൾ പുനരാരംഭി ക്കുമെന്ന് ഗതാഗത വാർത്ത വിനിമയ മന്ത്രാലയം അറി യിച്ചു.. മസ്കറ്റിലെ സിറ്റി ബസുകൾ ഒക്ടോബർ നാലു മുതൽ സർവീസ് തുടങ്ങും. സലാല യിൽ ഒക്ടോബർ 18ന് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. മാർച്ച് മാസം മുതലാണ് പൊതുഗതാഗത സർവീസുകൾ ഒമാനിൽ നിർത്തിവച്ചത്

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!