ഐബിപിഎസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ ക്ലറിക്കല്‍ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിന് ഐബിപിഎസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 11  ബാങ്കുകളിലായി നിലവില്‍ 1,5,5,9 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ കാനറാ ബാങ്ക് ഇന്ത്യന്‍ ഓവര്‍സീസ് ബാങ്ക് യൂക്കോ ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക്, യൂണിയന്‍ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഇന്ത്യന്‍ ബാങ്ക് ,പഞ്ചാബ് ആന്‍ഡ് സ്വീറ്റ് ബാങ്ക്, ക്ലര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്കുള്ള കോമണ്‍ റിക്രൂട്ട്‌മെന്‌റാണ്് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനം നിയമനത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!