കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി

0

തവിഞ്ഞാല്‍ പഞ്ചായത്തിലെ 4,13 വാര്‍ഡുകള്‍, എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാര്‍ഡ് 9, കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!