സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഏളുപ്പത്തിൽ കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് നേടാം

0
ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങാതെയും വരിനിന്ന് കഷ്ടപ്പെടാതെയും സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്താൻ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഒരുക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും നിയമങ്ങളിലെ നൂലാമാലകൾ ഒഴിവാക്കാനെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ‘മികവോടെ മുന്നോട്ടി’ന്റെ മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നല്ലോ. ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ട വിപ്ലവകരമായ മറ്റൊരു തീരുമാനമാണ് കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന സ്വയംസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ.
ഉടമയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിലൂടെ ഇപ്പോൾ സിംപിളായി കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉടമയെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു കൊണ്ട് കെട്ടിട നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകുന്ന നടപടികൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ തുടക്കമിടുന്നത്. ലോ റിസ്‌ക്ക് ഗണത്തിലുള്ള 300 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള ഗാർഹിക കെട്ടിടങ്ങൾ, 100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങൾ, 200 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഹോസ്റ്റലുകൾ, മതപരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, വൃദ്ധസദനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമാണ പെർമിറ്റ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ഇത് കോർപറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലുമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് കൂടി പദ്ധതി ഭാവിയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കും.
സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്റേഡ് ലൈസൻസികൾക്ക് നഗരകാര്യ വകുപ്പിൽ നിശ്ചിത ഫീസ് അടച്ച് എംപാനൽ ചെയ്യാം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ അർബൻ വകുപ്പിന്റെ സതേൺ, സെൻട്രൽ, നോർത്തേൺ റീജീയണൽ ജോയന്റ് ഡയറക്ടർമാരിൽ നിന്നാണ് എംപാനൽ ലൈസൻസുകൾ നേടേണ്ടത്.
ഇത്തരത്തിൽ എം പാനൽഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ലൈസൻസികൾ വഴിയാണ് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള അപേക്ഷയും പ്ലാനും ചട്ട പ്രകാരമായിരിക്കണം എന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കെട്ടിട ഉടമസ്ഥനും എംപാനൽഡ് ലൈസൻസിക്കുമാണ്.
ലോ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തിലുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പെർമിറ്റുകൾ നിശ്ചിത ഫോമിൽ ലൈസൻസികൾ തയ്യാറാക്കി ആവശ്യമായ ഫീസ് അടച്ച് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്ലാനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകണം. അപേക്ഷ ലഭിച്ചു എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശഭരണ സെക്രട്ടറി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതോടെ നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് ലഭിച്ചതായി കണക്കാക്കും.
അപേക്ഷ ലഭിച്ച് അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ള സെക്രട്ടറി ഈ നടപടി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടർന്നു സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റിൽ അപേക്ഷകൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതിയിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാം. കെട്ടിട നിർമാണ പെർമിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള വിവിധ തലങ്ങളിലെ പരിശോധനകളും മറ്റു നടപടി ക്രമങ്ങളും ഇതിലൂടെ ഒഴിവാകും. സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലിനുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾക്കും മറ്റു ബാധകമായ ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കണം. നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.
പുതിയ സംവിധാനപ്രകാരം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കെട്ടിട നിർമാണ അനുമതി നേടാൻ നിരവധി പേർ മുന്നോട്ടുവന്നുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ കൃത്യമായും സമയബന്ധിതമായും എളുപ്പത്തിലും അവരിലെത്താൻ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കെട്ടിടനിർമാണത്തിനുള്ള സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തൽ.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!