കരാര്‍ ജീവനകാര്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമായി  സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്

0

ത്രിതല പഞ്ചായത്തില്‍ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന കരാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് അനുഗ്രഹമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ്. കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗ സാഹചര്യത്തില്‍ ജീവനകാരെ തല്ക്കാലത്തേക്ക് പിരിച്ചു വിടരുതെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവാണ് കരാര്‍ ജീവനകാര്‍ക്ക് ആശ്വാസമായത്.2021 ജൂണ്‍ ഒന്നിനാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തറവിറങ്ങിയത്.

കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിലവില്‍ കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ തലക്കാലത്തേക്ക് പിരിച്ചു വിടരുതെന്നാണ് ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നത്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!