വൈദ്യതി മുടങ്ങും

0

വൈദ്യതി മുടങ്ങും
   പടിഞ്ഞാറത്തറ സെക്ഷനിലെ ആനപ്പാറ,നാഗത്തിങ്കല്‍, അരമ്പറ്റക്കുന്ന്, കുഴിവയല്‍, കുപ്പാടിത്തറ, ചെമ്പകച്ചാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 29 ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ  വൈദ്യതി മുടങ്ങും.
    കല്‍പ്പറ്റ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പിണങ്ങോട് മുക്ക്, പന്നിയോറ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 29 ന് രാവിലെ 8 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 5 വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ  വൈദ്യതി മുടങ്ങും.

    പനമരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പടിക്കാംവയല്‍, ചുണ്ടക്കുന്ന്, കരിമ്പുമ്മല്‍, അടയാട്ട്, മൂലവയല്‍, ചെറുകാട്ടൂര്‍, കണ്ണാടിമുക്ക്, കൈതക്കല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഏപ്രില്‍ 29 ന് രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകീട്ട് 6 വരെ പൂര്‍ണമായോ ഭാഗികമായോ  വൈദ്യതി മുടങ്ങും.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!