കര്‍ളാട് തടാകത്തില്‍ മൂന്ന് മാസമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സിപ്‌ലൈന്‍ താല്‍കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

0

കര്‍ളാട് തടാകത്തില്‍ മൂന്ന് മാസമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന സിപ്‌ലൈന്‍ താല്‍കാലികമായി പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു.സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയില്‍ നിര്‍മിച്ച സിപ് ലൈന്‍ റിസീവിംഗ് ടവറിന് ചുറ്റും വേലികെട്ടി തടസ്സപ്പെട്ടതോടെയായിരുന്നു സിപ് ലൈന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയത്.സിപ്പ് ലൈനിന് പുറമെ ഏതാനും പുതിയ വിനോദ ഇനങ്ങളും ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടു്.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!