കസ് കസ് പായസം തയ്യാറാക്കാം

കസ്കസ് പായസം പരമ്ബരാഗതമായ ഒരു മധുരപലഹാരമാണ്. പോപ്പി വിത്തുകള്‍, തേങ്ങ, ശര്‍ക്കര എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പായസo തയ്യാറാക്കുന്നത്. പോപ്പി വിത്തുകള്‍ അടങ്ങിയ പായസത്തിനു ധാരാളം പോഷകമൂല്യമുണ്ട്.ഇത് കൂളന്റായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.ഇത് വായ്പ്പുണ്ണും ,ഉറക്കക്കുറവും...

Latest