എം.എല്‍.എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

 ഒ.ആര്‍ കേളു എം.എല്‍.എ.യുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടില്‍ നിന്നു മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഹൈമാസ്റ്റ്, മിനിമാസ്റ്റ് ലൈറ്റുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു 99,12,372 രൂപ അനുവദിച്ചു

Share On Whats App
Interested news  ഡൊണേറ്റ് എ ഗോട്ട് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!

You cannot copy content of this page